Komuna e Vrapçishtit

LAJMËRIM / SHPALLJE

Konkurs për punë

Për katër vende pune edhe atë:
-Psikologe e diplomuar,
-Logopede e diplomuar,
-Punëtor social të diplomuar dhe
-Edukator special të dipplomuar.